Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
GEORGIAN RA 05:17:40.20 -13:31:11.00 dec 5.50 mag Yêu
Γη του Θεού /Gi tou Theou/ RA 06:51:27.00 -70:57:48.00 dec 5.40 mag Chòm sao xừ nư
ДАНИЕЛА RA 15:39:21.30 -23:09:01.00 dec 6.34 mag Sinh Nhật
Цветомира Робертова Александрова RA 13:49:45.00 +36:37:58.00 dec 6.38 mag Yêu
Вени RA 05:06:08.50 +58:58:21.00 dec 5.08 mag Sinh Nhật
Дипен RA 02:11:29.00 +57:38:45.00 dec 6.36 mag Sinh Nhật
Nadezhda Ilieva RA 21:14:28.90 +10:00:25.00 dec 4.49 mag Sinh Nhật
Мариана RA 09:29:08.90 -02:46:08.00 dec 4.60 mag Sinh Nhật
Stela RA 08:33:30.40 -46:58:16.00 dec 6.24 mag Sinh (Girl)
Ивелина Божичкова--ИВИ-- RA 10:27:00.50 +19:21:52.00 dec 6.15 mag Chung