Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
Cattleya RA 06:59:20.10 +07:19:01.00 dec 6.35 mag Sinh Nhật
Николай Генчев Николов RA 09:56:09.70 -71:23:22.00 dec 6.35 mag Sinh Nhật
Ангел Костадинов Ангелов RA 21:51:37.30 +65:45:10.00 dec 6.37 mag Yêu
Рени RA 17:53:58.10 -34:49:54.00 dec 6.42 mag Giáng sinh
Виктория красивата звезда RA 08:27:36.80 +45:39:11.00 dec 6.32 mag Chung
Miguel LCZ RA 11:18:21.00 +11:59:05.00 dec 6.66 mag Chòm sao kim ngưu
Никол RA 09:32:18.50 -28:37:41.00 dec 6.46 mag Nameday
Кристиан RA 18:12:42.60 +41:08:49.00 dec 6.36 mag Sinh Nhật
DIMI RA 03:28:52.40 +49:50:54.00 dec 5.58 mag Sinh Nhật
Божидар RA 18:05:00.80 +41:56:48.00 dec 6.34 mag Sinh (Boy)