Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
Драгомир RA 10:21:50.30 +14:58:32.00 dec 6.12 mag Nameday
Веселин RA 23:19:41.60 +48:22:51.00 dec 6.32 mag Sinh (Boy)
Радина Езекиева RA 19:50:17.50 +07:54:09.00 dec 6.51 mag Sinh Nhật
JediSimion RA 09:54:12.30 -25:55:57.00 dec 4.88 mag Sinh Nhật
Elica Ivanova RA 23:02:43.80 +55:14:11.00 dec 6.50 mag Chung
MELA RA 04:28:50.20 +13:02:51.00 dec 5.03 mag Sinh Nhật
Liubo Star RA 12:19:19.10 +23:02:05.00 dec 6.27 mag Sinh Nhật
Todor Nikolov RA 08:56:36.90 +04:14:12.00 dec 6.14 mag Sinh Nhật
KENAN GUNES RA 07:27:09.00 +08:17:22.00 dec 2.90 mag Sinh Nhật
Георги - Катерицата RA 18:15:12.90 -20:43:42.00 dec 5.38 mag Sinh Nhật