Tên một ngôi sao cho một dịp đặc biệt

Tên một ngôi sao cho dấu hiệu cung hoàng đạo

Gần đây có tên là ngôi sao

Star tên Star tọa độ Dịp lễ
Hyun Jin Lee (이 현진) RA 04:00:15.70 -51:33:53.00 dec 6.51 mag Chung
Ники Петков RA 20:47:40.60 -09:29:45.00 dec 3.77 mag Sinh Nhật
Пламенка RA 19:24:22.40 +28:05:16.00 dec 6.53 mag Giáng sinh
Jessy Bk RA 21:38:56.20 -79:26:33.00 dec 6.18 mag Giáng sinh
Violina 711023 RA 02:22:52.30 -73:38:45.00 dec 5.01 mag Sinh Nhật
Ivo Petrov RA 18:39:14.30 -47:54:35.00 dec 5.86 mag Sinh Nhật
ЩАСТИЕ RA 00:02:10.20 +27:04:55.00 dec 5.75 mag Wedding
Д-р Попов RA 02:02:02.80 +02:45:49.00 dec 4.33 mag Chung
Iva RA 06:38:00.60 -61:31:59.00 dec 6.18 mag Mother's Day
Манол RA 12:41:39.60 -01:26:58.00 dec 3.68 mag Sinh Nhật